English:
The Asia’s Got Talent Messenger Bot, requires a valid Facebook Account, which follows Facebook’s Data Policy (https://www.facebook.com/policy.php). Sony/AXN does not collect or store any additional information on users who interact with the Messenger Bot.

Bahasa Indonesia:
Bot Messenger Asia's Got Talent, memerlukan Akun Facebook yang sah, yang mengikuti Kebijakan Data Facebook (https://www.facebook.com/policy.php). Sony/AXN tidak mengumpulkan atau menyimpan informasi tambahan tentang pengguna yang berinteraksi dengan Bot Messenger.

Bahasa Melayu:
Bot Messenger Asia's Got Talent, memerlukan Akaun Facebook yang sah, yang mengikuti Dasar Data Facebook (https://www.facebook.com/policy.php). Sony/AXN tidak mengumpulkan atau menyimpan sebarang maklumat tambahan mengenai pengguna yang berinteraksi dengan Bot Messenger.

繁體中文:
若欲與《亞洲達人秀》即時通機器人互動,您必須擁有有效的Facebook帳戶,而其適用Facebook資料政策(詳https://www.facebook.com/policy.php)。Sony/AXN不會針對與即時通機器人互動的使用者蒐集或儲存任何額外資訊。

ไทย:
ต้องมีบัญชี Facebook ที่ถูกต้องจึงจะใช้ Asia’s Got Talent Messenger Bot ได้ การใช้ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายข้อมูลของ Facebook (https://www.facebook.com/policy.php). Sony/AXN ไม่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้ที่สื่อสารกันผ่านทาง Messenger Bot.

Tiếng Việt:
Cái Asia’s Got Talent Messenger Bot này, đòi hỏi một Tài khoản Facebook hợp lệ, tuân thủ theo Chính sách về Dữ liệu của Facebook (https://www.facebook.com/policy.php). Sony/AXN không thu thập hoặc lưu trữ bất cứ một thông tin dữ kiện bổ sung nào về những người dùng có tương tác với Messenger Bot này.

Advertisement